ประกาศ...ผลสอบหลังเรียนออกแล้วจ้า

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การนำเสนอข้อมูล

ข้อมูล (data)


ข้อมูล
คือ ชุดของข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง ซึ่งโดยปกติข้อมูล จะเป็นตัวเลข และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คะแนน (score)


การนำเสนอข้อมูล คือ การแสดงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมให้ปรากฎเห็นได้ชัดเจน


การนำเสนอข้อมูล แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ1. การนำเสนออย่างไม่เป็นแบบแผน

1.1. การนำเสนอในรูปของบทความ

เช่น สถานการณ์ ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มการขยายตัวลดลงจากเดิมเล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 0.08 โดยหากพิจารณาแยกตามลักษณะการ พักค้างคืนจะพบว่า กลุ่ม นักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2.63 ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ ไม่พักค้างคืน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อย ละ 35.79 เนื่องจากในช่วงกลางคืนของจังหวัดเชียงรายไม่มีกิจกรรมนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว การเลือกพักในโรงแรมที่เชียงรายจึงมีน้อย ทำให้ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาพัก ที่จังหวัดเชียงใหม่แทน

1.2. การนำเสนอข้อมูลในรูปของข้อความกึ่งตาราง

เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีข้อความและมีส่วนหนึ่งนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง เช่น “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับแผนกลยุทธในการจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้เข้ากับสภาพ เศรษฐกิจ และสถานการณ์บ้านเมืองทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งนอกประเทศ และในประเทศสนใจ มาท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม่มากขึ้น ดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนนักท่อง เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2545 - 2547

พ.

ชาวต่างชาติ

ชาวไทย

2545

1,558,317

1,639,473

2546

1,431,351

1,714,843

2547

1,746,201

1,877,197


2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

2.1. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ในช่วงสงกรานต์ 2551

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บรายวัน
วันที่
การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
เสียชีวิต (คน)
บาดเจ็บ (คน)
จำนวน
สะสม
จำนวน
สะสม
จำนวน
สะสม
11 เมษายน 2551
477
0
45
0
557
0
12 เมษายน 2551
743
1,220
59
104
854
1,411
13 เมษายน 2551
1,018
2,238
76
180
1,103
2,514
14 เมษายน 2551
711
2,949
49
229
801
3,315
15 เมษายน 2551
588
3,537
47
276
677
3,992
16 เมษายน 2551
418
3,955
48
324
492
4,484
17 เมษายน 2551
288
4,243
44
368
319
4,803
รวม
4,243
368
4,803
ที่มา : mueangyang.khorat.doae.go.th/HTML/News/News03.html

2.2. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง

2.2.1 แผนภูมิแท่งแนวตั้ง

สถิติรายจ่ายค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545-2551

ที่มา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.


2.2.2 แผนภูมิแท่งแนวนอน


ที่มา : http://www.oknation.net/blog/chawetsan/2009/12/27/entry-1

2.3 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม

ที่มา : vba-msexcell.blogspot.com/2008/1..._27.html

2.4 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ

2.5 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนที่สถิติ

แผนที่แสดงการแพร่กระจายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย

ที่มา : www.ipmthailand.org/th/Your_pois..._map.htm

2.6 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น

ที่มา : http://www.patrunning.info/show.php?Category=board&No=115297


หมายเหตุ ใน การนำเสนอข้อมูลแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูล เช่น ต้องการแสดงอุณหภูมิของภาคต่างๆ ควรแสดงด้วยกราฟเส้น ต้องการแสดงการเปรียบเทียบจำนวนักเรียนแต่ละระดับชั้น ควรใช้แผนภูมิแท่ง เป็นต้น
9 ความคิดเห็น:

 1. ได้ความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือค่ะ
  เข้าใจง่ายดี

  ตอบลบ
 2. เดกกหญิงวันดี กระต่ายจันทร์
  ม.2/12 เลขที่ 46
  wandee57@gmail.com

  ตอบลบ
 3. ด.ช.นฤพนธ์ พิสุทธิ์ ม.2/12 เลขที่ 33 สิงหาคม 2553 04:57

  ด.ช.นฤพนธ์ พิสุทธิ์ ม.2/12 เลขที่ 3

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2553 22:48

  ด.ช.ศิริวัฒน์ นนยะโส ม.2/12เลขที่5

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2553 22:50

  ด.ช.จักรกฤษ พุทธบาล เลขที่18 ม.2/12

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2553 23:28

  ด.ช.ยุทธนา รักษาพล ม2/12 เลขที่ 2

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2553 23:28

  ครูค่ะที่ครูสอนหนูไม่เข้าใจสักเรื่องเลยพอดีว่าหนูโง่อ่ะค่ะ
  ครูอย่าด่าน่ะค่ะช่วยสอนด้วยน่ะค่ะอะไรที่หนูไม่เข้าใจ
  แต่ว่าหนูไม่ได้เถียงครูน่ะค่ะโปรดเข้าใจตรงกันด้วยค่ะ
  ชื่อ ด.ญ. มณีนุช มณีรัตน์ ม.2/12 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2553 00:20

  ชื่อ ด.ญ. สิริยากร รักษาภักดี ชั้น ม.2/12 เลขที่ 4

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2556 03:40

  3.2.1

  ตอบลบ

คุณครูในดวงใจของคุณ เป็นอย่างไร